Data Protection

Zaštita podataka
Slanjem upita i korištenjem usluga Rent a car Manuel, Pula, Monte Paradiso 21, OIB: 13069926612, prikupljaju se sljedeći osobni podaci za korištenje i to:
at Ime i prezime:
at Adresa:
at OIB:
at E-mail:
at Datum rođenja:
at Osobna iskaznica ili putovnica (broj, rok važenja i tijelo koje ju je izdalo):
at Vozačka dozvola (broj, izdavatelj i rok važenja):
at Broj kreditne kartice ili Žiro-računa:
at Broj telefona:
at E-mail adresa:
at Te po potrebi drugih podataka;


Korištenjem usluga i slanjem upita preko stranica pristajete i ističete kako ste upoznati s odredbama Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka od dana 25.05.2018. g., kao i vaša prava koja proizlaze iz istog budući da ste s istim upoznati od strane Rent a car Manuel.

Korištenjem usluga i slanjem upita dajete neograničeno pravo Rent a car Manuel za korištenje vaših osobnih podataka u svrhe koje proizlaze iz obavljanja djelatnosti Rent a car Manuel a sve kako je propisano odredbama Pravilnika. Potvrđujete da ste upoznati s odredbama Pravilnika na jeziku koji razumijete te da ste pročitali na jeziku koji razumijete.

Primjedbe
Sukladno odredbi čl. 6. St.1. toč.3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 pisani prigovor potrošača može se podnijeti: at Pisano u poslovnim prostorijama;
at Na e-mail manuel@pu.t-com.hr; ili
at Poslati poštom na adresu Rent a car Manuel, Pula, Monte Paradiso 21, Hrvatska.
Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja pisanim putem potvrdit će se primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

 

scooter transporter